Slide 3

Image by @cookie_studio

"My grandfather used to say that once in your life you need a doctor, a lawyer, a policeman, and a preacher. But every day, three times a day, you need a farmer."
Image is not available

- Breanda Schoepp

Slide 2
"A boat is safe in the harbour. But this is not the purpose of a boat".
Image is not available

- Paulo Coelho

Slide 1
“We are in this together and we will do our very best to make a difference where we can!”
Image is not available

- AngleseyLocal

Slide 4
"The True Church can never fail. For it is based upon a rock"
Image is not available

- T.S. Elliot

Slide 5
“To my mind, the life of a lamb is no less precious than that of a human being.”
Image is not available

- Mahatma Gandhi

Slide 6
“Lighthouses are not just stone, brick, metal, and glass. There's a human story at every lighthouse; that's the story I want to tell.”
Image is not available

- Elinor DeWire

previous arrow
next arrow

6 budd am ychwanegu eich busnes at AngleseyLocal

6 budd am ychwanegu eich busnes at AngleseyLocal

Gydar fordd y mae’r rhyngrwyd wedi siapio sut rydym yn dod o hyd i bethau ar-lein, ni fydd yn syndod bod llawer o gyfeiriaduron busnes ar-lein. Rydyn ni yma i’ch help chi i ddeall y buddion enfawr ac manteision rhestru’ch busnes ar gyfeiriadur busnes ar-lein sy’n gwithio.

Maer’r rhagdybiaeth bod cyfeirlyfr busnes ar-lein yn fersiwn ddigidol o’r hen lyfrau cyfeirlyfr clawr meddal, fel yellow pages a thompson local hollol anghywir. Mae cyfeirlyfr busnes ar-lein yn sianel gynhwysfawr iawn sy’n caniatau i’ch cwsmeriaid yn y dyfodol, gweithwyr proffesiynol eraill, a perchnogion busnes chwilio, cymharu a chael cyswllt a busnesau sy’n berthnasol i’w meini prawf chwilio mewn eiliadau, gan ddefnyddio unrhyw ddyfais a all gysylltu a’r rhyngrwyd.

Mae Angleseylocal.com wedi datblygu eu cyfeirlyfr ar-lein yn wahanol trwy ei gwneud hi’n haws i bobl leol a busneusau lleol ddod o hyd i fusnesau lleol eriall sy’n agos atynt a’u cysylltu a nhw.

Gadewch i ni fachu paned o goffi, eistedd i lawr ac edrych ar y 6 phrif fantais o sut y gall AngleseyLocal wneud rhyfeddodau i chi a’ch busnes:

1. Gwella Presenoldeb Lleol.

Mae cyfeirlyfrau busnes lleol mwy yn cynnig opsiynau hidlo i chi chwilio am fusnesau yn eich ardal leol, fodd bynnag yn ein hachos ni yma ar Ynys Môn – chwilio busnes ar e.e. bydd yell.com yn Ynys Môn hefyd yn dangos yr holl fusnesau a restrir yng Ngwynedd. Mae AngleseyLocal ar gyfer busnesau ar Ynys Môn, Bangor a Chaernarfon yn unig. Hynny yw, mae’n rhaid i chi fel busnes dargedu’ch marchnata at gwsmeriaid sy’n berthnasol i chi.

2. Gwneud y mwyaf o’ch amlygiad i’ch ardal leol

Os nad ydych erioed wedi rhestru’ch busnes ar unrhyw gyfeiriaduron ar-lein, efallai na fydd cwsmeriaid yn gallu cysylltu â chi. Mae sicrhau bod eich busnes wedi’i restru, a bod y manylion yn gywir, yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd cwsmeriaid newydd yn dod o hyd i’ch busnes.

Oherwydd ein hagwedd tuag at Beiriannau Chwilio, fel Google a Bing, pan fydd eich cwsmeriaid yn chwilio gan ddefnyddio peiriant chwilio, bydd eich rhestr cyfeiriadur yn cael ei daflu i’r canlyniadau chwilio. Wrth chwilio am gynhyrchion neu wasanaethau, gall cwsmeriaid chwilio am gynnyrch neu wasanaeth ac nid enw busnes e.e. plymwyr ar Ynys Môn neu’r bwyty gorau ar Ynys Môn. Trwy wneud y mwyaf o delerau chwilio, categorïau busnes a chynnwys perthnasol yn eich rhestr AngleseyLocal, mae eich siawns y bydd cwsmer yn dod o hyd i chi yn cynyddu’n fawr.

3. Cryfhau presenoldeb ar-lein

A ydych erioed wedi sylwi, os ydych chi’n Google eich enw busnes eich hun, efallai y bydd eich busnes wedi’i restru ar sawl cyfeiriadur ar-lein? Efallai y bydd rhai o’r cyfeirlyfrau hyn hyd yn oed yn cael gwell safle na thudalen Facebook neu wefan eich busnes eich hun. Gyda chyfeiriaduron busnes yn chwarae rhan mor allweddol wrth ddarparu gwybodaeth i’ch cwsmeriaid, mae bob amser yn arfer da cadw gwybodaeth yn gywir. Mae’r wybodaeth ar AngleseyLocal yn hawdd ei diweddaru, gyda grŵp cymorth 5 seren wrth law i’ch helpu os byddwch chi byth yn mynd yn sownd. Rydyn ni yma i’ch helpu chi i fuddsoddi yn eich presenoldeb a’ch busnes ar-lein .

4. Creu Ymwybyddiaeth Brand

Bob tro y bydd cwsmer yn gwneud chwiliad mewn cyfeirlyfr busnes ar-lein, bydd rhestr yn ymddangos gyda chanlyniadau cyfatebol. Bydd gan bob busnes ddeiliad delwedd a thestun disgrifiadol byr. Os yw’r darpar gwsmer eisiau gwybod mwy am eich busnes a’r hyn sydd gennych i’w gynnig, byddant yn clicio arno. Mae bod â lefel glir a phroffesiynol o ymwybyddiaeth brand yn chwarae rhan allweddol wrth ddangos i’ch cwsmeriaid y gallant ymddiried yn eich busnes. Rydych chi eisiau sicrhau bod eich busnes yn sefyll allan o’ch cystadleuwyr, gallai fod yn logo, delweddau o’r cynhyrchion sy’n rhaid i chi eu cynnig neu’n ddelwedd glir eich siop. Po fwyaf y mae cwsmer yn sylwi ar yr ymdrech a roddir yn eich rhestru, y mwyaf tebygol y bydd o glicio ar eich un chi. Hyd yn oed os nad ydyn nhw’n clicio ar enw’ch busnes yn y fan a’r lle, bydd y brandio maen nhw’n ei weld yn gadael ôl troed yn eu meddyliau. Yna gall cof brand fod yn gysylltiedig ag unrhyw ddeunydd arall rydych chi’n ei gynhyrchu, fel hysbysebu â thâl, gan adael y cwsmer gyda’r syniad ei fod wedi gweld eich busnes o’r blaen. Po fwyaf y mae cwsmer yn gweld eich busnes, mae’r tebygolrwydd y bydd yn cysylltu â chi yn cynyddu’n fawr ar sail ymddiriedaeth, hyder yn eich busnes a phroffesiynoldeb.

5. Gwella OPC (optimeiddio peiriannau chwilio)

Os ydych chi erioed wedi chwilio sut i wella’r OPC ar wefan eich busnes, mae’n debyg y byddech chi wedi dod o hyd i erthygl fanwl yn dweud wrthych chi i roi hwb i’ch OPC trwy greu cynnwys gwe perthnasol a chyfoethog. Bydd hyn yn rhoi gwell cyfle i chi gael safle uwch mewn peiriannau chwilio. Er bod hyn yn hollol gywir, dull arall y gellir ei ddefnyddio ar y cyd â hyn, yw cael “dolenni i mewn” perthnasol yn cyfeirio traffig i’ch gwefan. Dyma lle gallwch chi wneud i gyfeiriadur busnes ar-lein wneud rhywfaint o waith codi trwm i chi, maen nhw’n llwyfan gwych i’ch busnes adeiladu ar eich cynnwys gwe sydd eisoes yn gyffrous. Efallai y bydd yn gwella safle eich gwefannau gan roi argraffiadau chwilio gwe i chi na fyddent wedi bod yno fel arall.

6. Y dringfa Google

Er mwyn cyflawni’r man cychwyn o gael eich busnes ar dudalen gyntaf Google, mae OPC rhagorol yn hanfodol, fodd bynnag, gall gymryd misoedd cyn i chi ddechrau gweld unrhyw ganlyniadau fel busnes. Mae hyn oherwydd yr algorithmau a ddefnyddir gan Google i wirio a monitro gwybodaeth berthnasol yn barhaus. Mae Cyfeiriaduron Busnes Ar-lein sydd wedi’u sefydlu am gyfnod iach eisoes wedi’u sefydlu’n dda yn algorithm Google gyda’u gwybodaeth gywir, gyfoethog o gynnwys, yn gwthio eu tudalennau i fyny safleoedd chwiliadau Google. .

Gall busnes fanteisio ar hyn trwy gael ei restru gyda chyfeiriadur, gan elwa ar eu OPC sefydledig. Er mwyn i unrhyw un o hyn gael effaith gadarnhaol, fodd bynnag, mae’n bwysig bod eich holl wybodaeth yn gywir er mwyn peidio â chynhyrchu gwybodaeth sy’n gwrthdaro neu’n anghywir ac yn rhwystredig i ddarpar gwsmeriaid. Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw iddyn nhw fynd at eich cystadleuwyr oherwydd gwybodaeth anghywir.

I gloi.

Os yw’ch busnes wedi’i restru ar AngleseyLocal, fel llawer o rai eraill – gwnewch yn siŵr eich bod wedi hawlio’r busnes a bod y wybodaeth yn gywir

Os nad yw’ch busnes wedi’i restru, ychwanegwch ef AM DDIM heddiw.

Gyda’n gilydd gallwn helpu’ch busnes i dyfu yn y farchnad leol gydag OPC cryf ac allweddeiriau / allweddeiriau chwilio. Cymerwch gip ar y gwahanol opsiynau sydd gennym a chofiwch, rydyn ni bob amser yma i helpu

Anglesey local – eich Cyfeiriadur Busnes Lleol.

Leave a Comment